Gizlilik Politikası

KIDZANIA BİLET WEBSİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Çeçen Sk. Akasya Alışveriş Merkezi Acıbadem – Üsküdar / İstanbul adresinde mukim AKASYA ÇOCUK DÜNYASI A.Ş. (Bundan böyle “KidZania” veya “KidZania İstanbul” olarak anılacaktır) tarafından www.KidZaniabilet.com adlı internet sitesinde satışı yapılan Akasya, Çeçen sok. No: 25A Acıbadem Üsküdar 34660 İstanbul, Türkiye adresinde mukim KidZania İstanbul’a giriş biletlerinin satın alma işlemi sırasında ve sonrasında tarafınıza (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ait kişisel verilerin aktarımı, kullanımı, korunumu, işlenmesi ve paylaşımı hususlarını ele alır.

KidZania İstanbul, kişisel verileri işlerken başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya, kişisel verileri işlenen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslara özen göstermekte ve kişisel veri işleme faaliyetlerini Kanun’a uygun bir şekilde yürütmektedir. İşbu Politika’da yer alan kavramlar ve terimler, Kanun’da yer alan ilgili kavram ve terimleri ifade etmektedir.

Kullanıcı, www.KidZaniabilet.com adresli internet sitesinde bilet satın alırken ve kişisel bilgilerini paylaşırken işbu Gizlilik Politikası metnini okumuş ve tarafının bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, www.KidZaniabilet.com adresli internet sitesini kullandığı andan itibaren paylaşmış olduğu bilgilerin KidZania tarafından Kanun hükümleri doğrultusunda kullanılacağını kabul etmektedir.

KidZania, yasal düzenlemelerin değişmesi halinde ve/veya kendi idari ve ticari kararları doğrultusunda metin üzerinde değişiklik yapabilir ve/veya metni yenileyebilir. Kullanıcı, her bir satın alma işlemi esnasında kendi kişisel bilgilerini paylaşmadan önce işbu metni okumalı ve kontrol etmelidir. Kullanıcı, metnin değişikliğe uğramasından dolayı KidZania’dan herhangi bir hak talep edemez.

KidZania, Kullanıcı’nın açık rızasını alarak işbu Gizlilik Politikası kapsamında Kullanıcı bilgilerini, bilet satış işlemleri, kendi düzenleyeceği kampanyalar ve KidZania’nın sponsoru olan firmaların düzenleyeceği kampanyalar ve KidZania’nın dahil olacağı

kampanyalardan Kullanıcıları haberdar etmek, üyeliğinizi devam ettirmek ve bu hususlarla ilgili elektronik posta göndermek amacıyla kullanabilir. Ancak bu kapsamda rıza vermeyen Kullanıcılar’ın bilgileri pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır.

KidZania, Kullanıcı bilgilerini yukarıda sayılan hususlar dışında hiçbir amaç ve/veya hizmet dışında kullanmayacağını taahhüt eder.

İşbu internet sitesi vasıtasıyla Kullanıcı’ya ait ad ve soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kimlik bilgisi, kredi kartı ve banka bilgileri gibi birtakım bilgileri işlemekteyiz. Bunun yanında Kullanıcı, www.KidZaniabilet.com adresli internet sitesinden bir bilet satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde Kullanıcı’ya ait ödeme bilgileri kendisinden talep edilir.

Kullanıcı’nın, kimlik bilgileri, kredi kartı ve banka bilgileri ve elektronik posta bilgileri satın alma işlemini gerçekleştirmek amacıyla üçüncü şahıslarla (bankalar), hak ve menfaatlerimizin korunması amacıyla avukatlar ve danışmanlar ile, kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla denetçiler, resmi kurumlar ve mali müşavirler ile paylaşılabilecektir.

Bunun yanında Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, KidZania’nın yetkili, idari, resmi makamlardan talep olması halinde, diğer KidZania Şirketlerinin veya çalışanlarının, temsilcilerinin ve üstlenicilerinin (sözleşmelerimizin uygulatılması da dâhil) yasal haklarını veya mülkiyetlerinin korunması, diğer KidZania kullanıcılarının veya halkın güvenlik ve emniyetinin korunması, sitemizin bütünlüğünün korunması, sahtekârlığa karşı koruma sağlanması veya risk yönetimi amacıyla veya kanuna veya yasal süreçlere uyulması için gerekli olduğuna iyi niyetle inanıldığı takdirde Kullanıcı’ya ön bildirim yapmadan usulüne uygun biçimde ilgili makamlarla paylaşılabilir.

İzinli pazarlama faaliyetleri kapsamında onayınızı binaen tarafınıza herhangi bir pazarlama materyali gönderilmesi durumunda; örneğin, yarışmalar veya promosyonlarda bize yardımcı olması veya reklam hizmeti vermesi için siteyi barındıran üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı veya aracısını görevlendirebiliriz.

KidZania namına çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların KidZania Şirketlerine veya bir operatöre hizmet sağlamak için kişisel verileri sadece bu Politika’ya tabi olarak kullanmayı kabul etmeleri gerekir.

KidZania tarafından www.KidZaniabilet.com adlı internet sitesinde Kullanıcı’ya hizmet vermek amacıyla kaydedilen bilgiler, sitede Kullanıcı’ya sunulan hizmet kapsamı ve yukarıda yer alan durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz, üçüncü kişilere kullandırılmaz, kiralanmaz veya satılmaz. 

İsimsiz, anonim veya kümelenmiş veriler gibi, bir şahsı tanımlamayan bilgiler bu Politika’nın kapsamına girmez. Bu tür bilgileri; sponsorlarımızla, reklam verenlerimizle ve yurtdışında bulunan KidZania ofisleri ile iletişim kurmak, hizmet sunumlarımızı değerlendirmek ve iyileştirmek amacı ile toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabiliriz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KidZania tarafından temel olarak Şirketimizin sunduğu hizmetlerden faydalanmanız için bilet organizasyonunun gerçekleştirilmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirket faaliyetlerinin yönetilmesi, park içi etkinliklerin düzenlenmesi, Şirket ürün ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçilmesi, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma ve diğer muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ticari ve hukuk süreçlerimizin güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, Şirketimizle ilgili yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, Şirket bina güvenliğinin

sağlanması, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, sponsorlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile ilişkilerin yönetilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirket politikalarının yürütülmesi ve benzeri amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak işbu websitesi vasıtasıyla kaydedilmekte ve işlenmektedir.

SAKLAMA SÜRESİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KidZania, saklama sürelerini her halükarda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler, veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler Kanun’a uygun bir şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Güvenlik, KidZania için ön planda gelir. Topladığımız ve depoladığımız bilgiler için uygun seviyede koruma sağlamak amacıyla ticari olarak makul ilkeler ve prosedürler uygulamadadır. Bu İlkelere tabi olan Kişisel Verileri kendilerine açıkladığımız üçüncü taraflardan da Kişisel Verileri korumak için benzer uygulamaları yürürlüğe koymaları talep edilir.

HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

BİLGİ EDİNME HAKKI

KidZania size Kişisel Verilerinizi düzenleme veya KidZania sistemlerinden çıkartma seçeneğini sunar. Kanun’un 11. maddesi uyarınca, KidZania’ya başvurarak ve [https://KidZaniabilet.com/index.php/iletisim/] adresinde yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 1. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
 2. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 3. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
 4. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiye KidZaniabilet.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, KidZania’ya ilettiğiniz Kişisel Verilerinize erişim sağlamak, üzerinde düzeltme yapmak veya silmek isterseniz info@KidZania.com.tr adresine e-mail göndererek bu yönde talepte bulunabilirsiniz.

EBEVEYNLERE BİLDİRİM: ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİĞİ

Bir KidZania Parkından, KidZania uygulamasından veya KidZania çevrimiçi hizmetinden bir çocuk tarafından alınabilecek kişisel bilgilerin nasıl ele alınacağı ile ilgili KidZania ilkeleri ve uygulamaları için ebeveynleri uyarmak amacıyla KidZania aşağıdaki bilgileri sunar:

 • Çocuklar ile KidZania çevrimiçi hizmetleri arasında çevrimiçi etkileşime izin vermek için KidZania ebeveynlerden ve velilerden Park izni alır.
 • Ebeveynin ön izni olmadan, bir eğitim kurumunun ebeveyn adına izni olmadan veya bilgi toplamak için başka bir yasal veya ilkesel zemin olmadan (çocuğa yakın bir zarar riski gibi) KidZania çocuklardan kişisel bilgi toplamamayı, kullanmamayı veya açıklamamayı ilke edinmiştir. Eğer ebeveyn veya veli bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına veya açıklanmasına onay vermeyi reddederse KidZania bu bilgileri toplamaz, kullanmaz veya açıklamaz.
 • Eğer ebeveyn veya veli bir KidZania uygulamasının kullanımına izin verirse çocuk kendisinin bir fotoğrafını çeker ve KidZania tarafından temin edilen grafik unsurlarını kullanarak özelleştirebilir. KidZania çocuğunuzdan adı, yaşı veya doğum ayı/günü, cinsiyeti veya çocuğun yaşadığı ülke veya başka belirgin tanımlama özelliği olmayan temel biyografik bilgileri isteyebilir.
 • Eğer ebeveyn veya veli nihai görüntünün ve biyografik verilerin KidZania tarafından işletilen web sitesine ve/veya sosyal medya platformuna çocuk tarafından yüklenmesini kabul ederse, bu durumda KidZania görüntüyü toplayabilir, kullanabilir ve uygulamanın ve web sitesinin diğer kullanıcılarına, KidZania web sitesini görüntüleyebilecek üçüncü taraflara, arama motorlarına veya halka açık çevrimiçi içeriklerin kataloğunu yapan başka teknolojilere, paydaşlara ve hizmet sağlayıcılara açabilir. Kullanıcıların içerik koyabileceği üçüncü taraf siteler, KidZania tarafından kontrol edilmez. KidZania bu üçüncü taraf sitelerin gizlilik prensipleri ve uygulamalarından sorumlu değildir.
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaret’in Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca; bünyemizden uygulamalarımız ve etkinliklerimizle ilgili olarak ticari elektronik ileti almak isteyen ebeveyn veya velilerin haberdar olmak istediklerine ilişkin ayrıca onay vermeleri gerekmektedir.
 • Ebeveyn her zaman onayını geri alabilir ve çocuğunun kişisel bilgilerinin KidZania’nın sistemlerinden silinmesini isteyebilir. Böyle bir talep alındığında KidZania çocuğun içeriğini herkesin görüş alanından geri çeker, çocuğun içeriğinin bütün kopyalarını siler ve çocuğun siteye bir daha erişim sağlamasını reddeder.
 • Ebeveyn çocuğu ile ilgili olarak KidZania’nın elinde bulunan kişisel bilgileri gözden geçirme talebinde de bulunabilir ve bu bilgilerin silinmesini isteyebilir.

Onayı geri çekmek için, içeriğin veya kişisel verilerin silinmesi talebinde bulunmak veya çocuğunuzla ilgili elde bulundurulan kişisel bilgileri inceleme talebinde bulunmak için info@KidZania.com.tr adresinden KidZania ile temas kurabilirsiniz.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Sitemizi görüntülemeniz için “https://KidZaniabilet.com/” sizden kişisel verilerinizi vermenizi veya kaydolmanızı talep etmez. Sorularınız olursa veya KidZania hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı iterseniz bizimle temas kurabilmeniz için size iletişim bilgilerini veririz. E-posta veya normal posta ile bizimle temas kurarsanız sorularınızı yanıtlamak, müşteri hizmetimizi iyileştirmek ve başka dâhili amaçlarla bize verdiğiniz kişisel verileri kullanabiliriz. Bize ilettiğiniz kişisel verileri sizin onayınız olmadan pazarlama amaçlı kullanmayız.

Bir KidZania uygulamasının mobil cihazda kullanılması ile ilgili olarak KidZania asgari düzeyde kişisel bilgi isteyebilir. Bununla beraber, uygulama bir KidZania web sitesine, çevrimiçi hizmete veya bir üçüncü taraf hizmetine karşıdan veri yüklemek için kullanılmadığı sürece, o bilgiler sadece mobil cihazda depolanır ve KidZania tarafından toplanmaz. Kişisel bilgileri içerebilecek bilgileri internete yüklemek için uygulamaları kullanan yaşı küçük kullanıcılar hakkındaki endişelerden dolayı KidZania web sitesine küçükler tarafından yükleme yapılmasına izin verilmeden önce KidZania, uygulamanın onlar tarafından kullanılabileceğine dair ebeveynlerin veya velilerin onayını ister.

Oturum Açma Bilgileri: Siteye bağlanmanıza izin vermek için sunucularımız, bilgisayarınız ve tarayıcınız hakkında IP adresiniz, tarayıcı tipi, http başvuru verileri (KidZania’yı nereden ziyaret etiğiniz) gibi bilgileri ve başka yazılım ve donanım bilgilerini alır ve kaydeder. Eğer KidZania’ya mobil veya başka bir ticari elektronik cihazdan erişim sağlıyorsanız, o cihaza atanmış özgün cihaz tanımlayıcıyı veya o cihaz için başka işlem bilgilerini toplayabiliriz.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri: Ayrıca, isimsiz bir özgün tanımlayıcıyı içine alan küçük veri parçacıklarından oluşan çerezleri ve başka izleme teknolojilerini de (örneğin tarayıcı çerezleri, pikseller ve işaret ışıkları) kullanırız. Bu teknolojileri ziyaretçilerin sitemiz ile nasıl etkileşimde bulunduklarını anlamak için kullanırız. Tarayıcıların çoğu çerezleri kabul edecek şekilde kurulmuş olmakla beraber, ayarlarınızı çerezleri engelleyecek şekilde yapabilirsiniz. Kullanıcı, Siteden ayrıldıktan sonra da kalan “kalıcı” çerezler kullanmayız. KidZania çevrimiçi hizmetleri sunmak, değerlendirmek ve iyileştirmek için üçüncü taraflarla çalıştığı takdirde, söz konusu üçüncü taraflar siteyi kullanmanız hakkında anonim bilgileri toplamak için kendi çerezlerini veya başka teknik yöntemleri kullanabilirler. Sitemiz üzerinden üçüncü taraflarca bağımsız olarak toplanan bilgiler söz konusu tarafın gizlilik ilkelerine tabidir.

KidZania, siteyi ziyaret edenler hakkında kişisel tanımlaması olmayan belirli bilgileri toplamak için teknik yöntemler kullanabilir. Benzer bilgileri toplamak için üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı ile de çalışabiliriz. Bunu yapmak için KidZania şirketleri ve/veya hizmet sağlayıcılarımız bilgi toplamak ve zaman içinde ilintisini sağlamak amacıyla çerezleri veya başka teknik yöntemleri kullanabilirler. KidZania ve hizmet sağlayıcıları “www.KidZaniabilet.com”  web sitesi üzerinden Kişisel Veriler ile birlikte toplanan anonim verileri birleştirmezler.

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR

Bu İlkeler “www.KidZaniabilet.com” websitesini ve KidZania tarafından yayınlanan uygulamaları kapsar. KidZania, bir KidZania Şirketi veya KidZania İmtiyaz Sahibinin mülkiyetinde veya denetiminde olmayan üçüncü taraf web sitelerine de bağlantı verebilir. Bu üçüncü taraf web siteleri ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini toplayabilir. Sponsorlarımızı ve ticari paydaşlarımızınkileri de içeren bu tür üçüncü taraf web sitelerinin, kuruluşların veya işletmelerin bilgi uygulamaları, kendilerine ait gizlilik ilkelerine tabi olup, bu İlkeler’in kapsamında veya kontrolünde değildir. KidZania bu sitelerin uygulamalarına kefil değildir ve sorumluluk üstlenmez. Sitemizden çıkarken,

kişisel verilerinizi vermeden önce, gireceğiniz her web sitesinin gizlilik ilkelerini kontrol etmenizi öneririz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Bu İlkeler hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa bize aşağıdaki adresten ulaşın:

Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.

info@KidZania.com.tr

Adres: Akasya, Çeçen sok. No: 25 Acıbadem Üsküdar 34660 İstanbul, Türkiye 

Telefon: 0850 200 5439